* *

MGalleryItem

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในแคนาดา
(โดยชมรมเพื่อนไทยในแคนาดา)
หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการตั้ง ถิ่นฐานของคนไทยในแคนาดา เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพจิตของประชากรไทยในออนตาริโอ (Assessment of Mental Health Needs of the Thai Population in Ontario) ในปี 2009 โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) เพื่อสำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ตลอดจนแหล่งความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการดำเนินชีวิต และทางด้านสุขภาพจิตสำหรับประชากรไทยในออนตาริโอ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบริการ และการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพ และสังคมที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภาษา และความต้องการของชุมชนไทยอย่างแท้จริง
 

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Committee) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและดูแลให้โครงการดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนพัฒนางานและสานต่อโครงการให้มีความยั่งยืน เพื่อฝึกอบรมที่ปรึกษาสาธารณสุขประจำชุมชน (Community Health Counselors) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เกี่ยวกับสุขภาพและเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยและหน่วยบริการทางสาธารณสุขของภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ การเข้าถึงหน่วยบริการทางด้านสุขภาพ การตั้งถิ่นฐาน แก่ชุมชนไทย โดยผ่านทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ข่าวสารบนเวปไซท์และจดหมายข่าว เป็นต้น

 

กิจกรรมหลัก
การอบรม ที่ปรึกษาสาธารณสุขประจำชุมชน (Community Health Counselors หรือ CHC) กิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก ผู้ผ่านการอบรมนี้จะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่หรือให้คำปรึกษากับกลุ่มคนไทยได้ โดยทำหน้าที่คล้ายคลึงกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในประเทศไทย

ความรู้ผ่านทาง เวบไซต์ (hpc.thaiontario.com และ www.thaiontario.com/hpc) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่สามส่วนได้แก่ E-Info, E-Learning และ E-Talk โดย E-Info จะมีข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากแหล่งอื่น ๆ ในแคนาดา ส่วน E-learning จะให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยจะเป็นการรวบรวมเอกสารความรู้ วีดิโอ และสื่อช่วยสอนต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับ E-Talk นั้น จะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สนทนา ถามตอบ กับ ทีมงาน CHC และบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรง

การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (workshops) เป็นการให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ การตั้งถิ่นฐาน หรือประเด็นอื่นๆ ที่ชุมชนไทยมีความสนใจ โดยมีรูปแบบของการบรรยายร่วมกับการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับทีมวิทยากร ในเบื้องต้น จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง
 

กรรมการบริหารและทีมงาน
โครงการนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า “ชมรมเพื่อนไทยเพื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการตั้งถิ่นฐานในแคนาดา ” คณะกรรมการและทีมงาน เป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นและมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารโครงการ  
1. นายแพทย์สมชาย เจียระวุฒิสาน ประธานโครงการ
2. นางชไมพร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโครงการ
3. นางสาวชุติกา อุดมสิน ผู้อำนวยการฝ่ายงานเชิงปฏิบัติการ
4. นายร่มเย็น ทังสุบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานอบรม
5. นายวีรพงษ์ ธรรมวิบูลย์ศรี ผู้อำนวยการฝ่าย e-Health

คณะที่ปรึกษา
 
1. แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข
2. เภสัชกรหญิงเกศนภา ถาวร นักศึกษาปริญญาเอกคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต
3. นายสุชาติ ยอดคีรีเผ่าไพร นายกสมาคมไทยแห่งออนตาริโอ

ทีมงานโครงการ
ฝ่ายอำนวยโครงการ
นางสาวสิริกุล พัฒนาฤดี
 

ฝ่ายงานเชิงปฏิบัติการ
1. นางดรรชนี รัตนะถาวร
2. นางสาวปาลิน จัน
3. นางสาวณัฏฐินันท์ โค้ววรกุล
4. นายกอบธรรม โชติเรืองประเสริฐ
5. นางพรทิพย์ จักรวิชธรรมรงค์
6. นางสาวปริศนา ธนัญชัยวัฒนา
 

ฝ่ายงานอบรม
1. นางยุวดี ลีลาพรพิสิฐ
2. นางลินจง จุลฬาวิทยานุกุล
3. นางสาวมนทิชา ดีเสมอ
 

ฝ่าย e-Health
1. นายกฤต รัตนะถาวร
2. นายวิริ พงษ์แจ้ง
3. นายชาคร จันทอุไร
4. นายขจรศักดิ์ จุลฬาวิทยานุกุล
5. นางสาวสุพิดา สุวรรณ
6. นายเพิ่มพงษ์ ธรรมวิบูลย์ศรี

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
Centre for Addiction and Mental Health
กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย ประจำแคนาดา
สมาคมไทยแห่งออนตาริโอ

RSS | WAP
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
| TinyPortal 1.0 beta 5-1 | Based on Outline Omega by DzinerStudio